News Details

21 Jan 2023
Sarala galpa kathana puraskara 2023


Sarala galpa kathana puraskara 2023
1St purbi satpathi
2nd palak Trisha pattanaik
Organised by: govt industrial training centre BBSR.
Mentor: Amiya Mishra.