Sarala galpa kathana puraskara 2023

1St purbi satpathi

2nd palak Trisha pattanaik

Organised by: govt industrial training centre BBSR.

Mentor: Amiya Mishra.